Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 duiven speerpunten

Basishouding D66

“D66 is een sociaal-liberale partij die uit gaat van de eigen kracht van mensen. Wij pleiten voor een vrije samenleving waarin mensen hun eigen keuzes kunnen maken en waar de overheid hen zo min mogelijk beperkingen oplegt. Tegelijkertijd vinden wij dat er altijd een stevig vangnet moet zijn voor mensen die om wat voor reden dan ook, tijdelijke – maar soms ook permanente – ondersteuning nodig hebben. We willen mensen zoveel mogelijk grip geven op hun eigen leven. Door te stimuleren het vangnet zo kort mogelijk te gebruiken, een soort booster totdat ze de regie over hun eigen leven weer in handen nemen en weer actief worden in de samenleving.”

Gemeentefinanciën 

“Verstandig beleid met het oog op te toekomst.”

“D66 Duiven realiseert zich dat elke euro maar één keer kan worden uitgegeven en dat het goed is om te sturen op een sluitende boekhouding. Hierbij kijken we kritisch naar wat er gevraagd kan worden van de burger om de lastendruk eerlijk te verdelen. We hebben onze blik op de toekomst en we willen blijven zorgen voor een gezonde financiële situatie.”

Sociaal Domein

“Niet ieder mens is het zelfde, dat vraagt om maatwerk vanuit de gemeente.”

D66 Duiven ziet dat sommigen mensen een steuntje in de rug nodig hebben. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet bieden de gemeente Duiven de instrumenten om een sociaal vangnet te ontwikkelen voor hen die dat nodig hebben. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarbij van onschatbare waarde en moeten zo veel mogelijk ondersteund worden. Vanuit die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid kunnen we aan een samenleving bouwen die recht doet aan de kwaliteiten van mensen. Respect voor elkaar moet daarbij voorop staan. Waarbij vertrouwen in de eigen kracht van mensen centraal staat.”

Duurzaamheid en milieu

“Stimuleren van groene keuzes.”

“D66 Duiven zet zich in voor een leefbare wereld voor de toekomst en wil verder werken aan het behalen van de gestelde klimaatdoelen. We willen iedereen stimuleren om goede groene keuzes te maken. Inwoners en het bedrijfsleven slaan de handen in één. We willen inzetten op het maken van beleid op het stimuleren van het gebruik van een elektrische scooter In plaats van een vervuilende scooter op fossielenbrandstof.”

Jeugd in Duiven

“D66 Duiven zet zich in voor de jongeren in onze gemeente, zij hebben de toekomst en moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Een groot deel van de zelfontplooiing van jongeren vindt plaats in het onderwijs. De jongeren moeten dan ook volop de mogelijkheid krijgen om te ontdekken wat zij willen doen in hun verdere leven doormiddel van stages.”

Wonen in Duiven

“Bouwen aan een leefbaar Duiven”.

“D66 Duiven wil zorgen voor woonruimte voor nu en de toekomst. We moeten hierbij goed kijken naar de beschikbare ruimte om hier zorgvuldig  mee om te gaan. Als het nodig is om landbouwgrond op te offeren willen we dit compenseren met de komst van een groene zone.”

Duurzaam wonen

“D66 Duiven wil graag mensen stimuleren hun huis energiezuinig te maken. Wij zien kansen om, door gerichte stimuleringsmaatregelen, zowel in het koop- als huursegment samen met eigenaren, bewoners en energiemaatschappijen bestaande bouw energiezuiniger te maken.”

Inclusieve samenleving  

“iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn.”

“D66 Duiven zet zich in voor een samenleving waarin iedereen de ruimte heeft om zichzelf te zijn en zichzelf te ontplooien.  Belangrijk is dat we zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, je afkomst, seksuele voorkeur of eventuele beperking mag hierbij geen enkele rol spelen. Wij staan voor een toegankelijke samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn.”

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 18-02-2018 - Laatst gewijzigd op 01-02-2022